رابطه بین غربالگری و بیوانفورماتیک

آشنایی اعضای رشته های علوم پزشکی، زیست شناسی و سایر رشته های

آشنایی اعضای رشته های علوم پزشکی، زیست شناسی و سایر رشته های

من برای systems biology و medical informatics و bioinformatics و .دو همایش بین المللی شرکت کردم یعنی ارائه مقاله داشتم و یک مقاله علمی پژوهشی داخلی دارم فارسی .همچنین با بیوانفورماتیک و غربالگری مجازی هم آشنا هستم .میخواستم بدونم کسی در رابطه با منابع آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت،

غربالگری کودکان بیمار با ماشین بازی.تشخیص «اوتیسم» کودکان با

غربالگری کودکان بیمار با ماشین بازی.تشخیص «اوتیسم» کودکان با

نوامبر شدند که به کمک آن می‌توان کودکان مبتلا به اوتیسم را غربالگری کرد .اطلاعیه شماره شفاف سازی در رابطه با آگهی های مشکوک بنام سایت علمی

به روند افزايش اين سرطان، برنامه‌های غربالگری و تشخيص زودرس در مناطق و افراد در معرض خطر بالا بسيار توصيه می‌شود .there was a significant relation between the working shift and the mean time of .bioinformatics and bioengineering.

karamiosboo

karamiosboo

همچنين تفاوت بين شيمي‌انفورماتيک و بيوانفورماتيک ناشي از خود محتواي پايگاه داده رابطه موجود ميان مولکول هاي کوچک و مولکول هاي بزرگ آن چيزي است که در نهايت .شدن vendor information و آماده براي quot غربالگري مجازي quot با استفاده از بسياري از

ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آن آﻣﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄ

ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آن آﻣﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄ

اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ اﺳﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻮﭼﻚ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از autodock .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از ﻃﻴﻒ.d.و.hmbc .expression. quot bioinformatics suppl s .

اصل مقاله k

اصل مقاله k

ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.و.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي آن ﺗﻮﺳﻂ.روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ.ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ .در.ﺑﻴﻦ.ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي.،.ﭘﺮوﻟﻴﻦ دﻫﻴﺪروژ.ﻧﺎز،.ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل،.ﺗﻠﻔ.ﻦ.، ﭘﺴﺖ.

تست غیرتهاجمی تشخیص سندرم داون و تریزومی‌های و

تست غیرتهاجمی تشخیص سندرم داون و تریزومی‌های و

ژانويه برای بیمار بسیار سخت است که بین یک تست غربالگری است که ممکن است همراه با تجزیه و تحلیل پیشرفته بیوانفورماتیک امکان‌پذیر می‌باشد.

اردیبهشت ۱۳۸۹

اردیبهشت ۱۳۸۹

مه كشف داروها، غربالگري ژنتيكي، تعيين عملكرد ژن‌هاي جديد، تعيين نقش جديد در روش آرایه cdna هر ژن با یک رشته طولانی بین تا پایه نشان داده میشود .پروتئومیکس و متابولومیکس را به هم ربط دهد و از رابطه مجازی اینها یک سلول را تجزیه و تحلیل کرد و رشته جدیدی به نام بیوانفورماتیک را ایجاد کرد.

ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ژﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﺎورزي

ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ژﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﺎورزي

دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي.١٣٨٧ .م .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و رواﺑﻂ ژﻧﺘﯿﮑﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادي از.ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ .ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺬر ﻋﻠﻒ ھﺮز ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﻜﻲ ژن ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه.

خدمات آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

خدمات آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

خدمات ازمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو شامل طراحی دارو، واکسن، کموانفورماتیک، پروژه تحقیقاتی، پایان نامه، کموانفورماتیک.

anfis

anfis

ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ را.ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎ ﻣﻮرد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ي رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ،.ﻣﯽ.

بيوتكنولوژي

بيوتكنولوژي

فراگيري ساختار پروتئين‌ها، اسيدهاي نوكلئيك، نيروهاي مؤثر بر ساختار، رابطه .۲ معرفي موتورهاي جستجوگر در بيوانفورماتيك، دستيابي و استخراج اطلاعات ژني .انيس، quot اخلاق پزشكي اسلامي و بيوتكنولوژي quot ، مجموعه مقالات كنگره بين المللي .كسري، روش پلاكت بورمن، روش تاگوچي، آزمايش هاي غربالي و بهينه سازي، طراحي

اسنادی که ساختار سازمانی آنها quot معاونت تحقیقات و فناوری gt مديريت

اسنادی که ساختار سازمانی آنها quot معاونت تحقیقات و فناوری gt مديريت

خلیل پور, آسیه ، عمویی, عبدالایمان ، فرجی, حسین بررسي رابطه بین .دهداری, زهرا ، کارگر, محمد ، محکم, میلاد ، قاسمی, میلاد غربالگری باکتری های .جعفر ، اسدی, اسداله ، برنا, حجت بررسی بیوانفورماتیکی نحوه میانکنش دو

معرفی تست های ژنتيکي کاربردها

معرفی تست های ژنتيکي کاربردها

آگوست تسـت غربالگـری.hla b بـرای مبتالیـان نسـبت بـه یـک مجرم و یا بـرای اثبات وجود رابطه زیسـتی بین افراد.تعییـن هویـت یـا .بیوانفورماتیـک، بهبـود روشـهای الکرتوفورتیـک و کشـف آنزیـم های.پلیمـراز و هضـم کننـده

پزشکی

پزشکی

رابطه پزشک و بیمار با بررسی سابقه و شرح حال پزشکی بیمار شروع شده و به .دوم شامل خدمات غربالگری جهت شناسایی زودهنگام افراد بیمار است و در سطح سوم درمان و

molecular identification of actinomycetes with antibacterial

molecular identification of actinomycetes with antibacterial

ﻫﺎي ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ.آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه.واﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي .ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ.ﻣﻌﻨـﯽ دار ي ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ در ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺰوﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ از.ﺑﯿﻦ.،اﯾﺰوﻟﻪ.اﯾﺰوﻟﻪ.درﺻﺪ.از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿـﺪ.

زاهدی

زاهدی

مارس سخنرانی در رابطه با موضوع سرطانهای توارثی hereditary cancers اوترخت۳ اخذ کرد و در سال ۱۹۸۹ پایان نامه خود را تحت عنوان «غربالگری تومورهای ارثی۴» در دانشگاه اوترخت به پایان رسانید .هم اکنون او دارای سمتهای متعدد در بورد جوامع ملی و بین المللی برای درمان تومورهای ارثی است بیوانفورماتیک به زبان ساده.

مشاوره ژنتیک برای پیشگیری از تولدهای دارای اختلالات کروموزومی

مشاوره ژنتیک برای پیشگیری از تولدهای دارای اختلالات کروموزومی

مه وی ادامه داد غربالگری های لازم بر روی بیماری هموفیلی نیز هم اکنون در در زمینه بیوانفورماتیک و با هدف ایجاد ارتباط بین اساتید و دانشجویان و

مهر ۸٦

مهر ۸٦

ا کتبر انیمشن های پروژه ژنوم انسانی middot بیوانفورماتیک ایران middot e cell project middot oggi .غربالگري از نظر بيماري هاي ژنتيك مخصوص مطابق سوابق فاميلي و نژادي .در سال ، وی در سخنانی در دانشگاه کالیفرنیا، در برکلی، ارتباط بین بین رنگ .و آمريكايي خوشبين هستم و خواستار برقراري اين رابطه به بهترين نحو

مندل و مفاهیم پایه وراثت

مندل و مفاهیم پایه وراثت

مندل بسيار به مسائل علمي علاقمند بود و زمانيکه در بين سالهاي ۱۸۵۳ ۱۸۵۱ در دانشگاه وين به تحصيل مي پرداخت دروسی مانند شيمي و جانورشناسی را گذراند و فيزيک را

اخبار پايگاه

اخبار پايگاه

وی همچنين گفت تمام تلاش خود را میکنيم تا اين سند بين دو تا سه هفته ديگر بازنگری و زيست فناوری با نگرش تحقيقات بازار برای غربالگری ايدهها quot را برگزار کند .ژنتيک مولکولی ومهندسی ژنتيک، نانوفناوری، سلولهای بنيادی، بيوانفورماتيک و .افرادی می توانند مقالات مروری ارسال کنند که بيش از مقاله پژوهشی در رابطه با

گروه آموزشی دانشمندان جوان

گروه آموزشی دانشمندان جوان

فاکتورهای r که قادر به انتقال بین باکتری ها از طریق کونژوگاسیون هستند .برآمدگی سه گوش فوقانی استخوان اتموئید که در خط وسط صفحه غربالی، به درون حفره کرانیال قدامی برجسته شده است .بیوانفورماتیک با ضریب رابطه مستقیم.

personalized medicine a bridge between current medicine and the

personalized medicine a bridge between current medicine and the

actually, personalized medicine will be the bridge between current medicine and future medicine addition to a brief ﮔـﺮﺩﺩ، ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ ﻭ ﺑﻴﻮﻣﺎﺭﻛﺮﻫـﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻭ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮﻱ.ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ .ﻤـﻚ ﺑﻴﻮﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴـﻚ.ﻣــﻲ.ﺗــﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ.ﺗﻌﺎﻣــﻞ.

اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

آبان کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار آبان .جداسازی و غربالگری قارچ های rhizopus oryzae تولید کننده اسید لاکتیک از .با استفاده از ژن s rrna بررسی بیوانفورماتیک پروتئین تیوردوکسین در .در ماهی خیاطه alburnoides eichwaldii در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود رابطه توارث

ی ﻮ ﯽ و ﻮ ﺰﯾﮏ روش

ی ﻮ ﯽ و ﻮ ﺰﯾﮏ روش

ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺻﻮل و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴـﻚ و ﭘـﺮوﺗﻤﻴﻜﺲ ﻧﻴـﺰ در.ﻓﺼﻞ آﺧﺮ اورده .ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮي، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ژل را ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ.ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﻞ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﻲ ژل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺳﺎده.اي ﻣﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ ژل و ﺗﺤﺮك ﻧﺴﺒﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ.ﺻﻮرت زﻳﺮ

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی eia

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی eia

مه اطلاعیه شماره شفاف سازی در رابطه با آگهی های مشکوک بنام سایت علمی غربالگري screening تصميمگيريدرمورد لزوم انجام ارزيابي اثرات

دکتر رضا پور استاداقتصادبهداشت

دکتر رضا پور استاداقتصادبهداشت

مطالعه رابطة بين سهم بازار شرکتهای دارویی اصلی تأمینکننده شرکت پخش البرز و .هزينه اثر بخشي غربالگري ديابت نوع دو توسط طرح پزشك خانواده در جمعيت

 بهترین دوره های کارشناسی ارشد در بیو تکنولوژی

بهترین دوره های کارشناسی ارشد در بیو تکنولوژی

دانش آموزان در کارشناسی ارشد در برنامه های بیوتکنولوژی نیز ممکن است بیوانفورماتیک کشف، که استفاده از آمار و علوم کامپیوتر به زمینه زیست شناسی مولکولی.

پایان نامه، مقاله، ترجمه، پروژه

پایان نامه، مقاله، ترجمه، پروژه

رابطه بین میزان پایین ویتامینd خون مادر و تنظیم کلسیمی در دیابت بارداری .گیاه اکالیپتوس eucalyptus grandis با استفاده از ابزار بیوانفورماتیکی ۳,۰۰۰تومان .غربالگری پروتئاز باکتریایی گرما دوست از چشمه های آب گرم استان کرمان ۳,

مقاله بیماری های ژنتیک و تغذیه

مقاله بیماری های ژنتیک و تغذیه

تاثیرات و ارتباط متقابل بین ژن و مواد مغذی بر روی ظهور ژن ۴۳ عنوان صفحه تغییر ژنتیک و تغذیه در رابطه با بیماری های قلبی و عروقی ۱۸۴ چگونگی تأثیر رژیم

هفته دوم آبان ۱۳۹۱

هفته دوم آبان ۱۳۹۱

پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان middot فلش کارت .اين ارتباط حتي در مورد mrna ob بين افراد چاق و لاغر از ارتباط قبلي هم قوي تر بود.به نظر مي رسد كه .آزمایش های غربالگری سندرم داون مونگولیسم در کدام هفته بارداری قابل انجام است؟ کلاً این تست ها

در ﻣﺠﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه

در ﻣﺠﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه

ژانويه ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ.ي.ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤ.ﻲ.ﻣﯿﻨﻮر ، ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﺴﺒ.ﻲ.درﻣﺎن و.روﻧﺪ زاد و وﻟﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨ.ﻲ.و داده ھﺎ.ي.آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎھ.ﻲ.

بيوفيزيك وبیوشیمی فردوس

بيوفيزيك وبیوشیمی فردوس

با استفاده از روش پراش نور رزونانسي تشكيل كمپلكس بين پپتيد و پروتئين مورد محققان شامل برهمكنش ميان ژنوميك و پروتئوميك و نيز دادههاي بيوانفورماتيك .قرار مي گيرند؛ در اين رابطه مطالعات تفصيلي بيوفيزيكي مي تواند در روشن كردن و .به ساخت و غربالگري موتانت هايي که با روش هاي تصادفي random mutagenesis

magiran فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم، شماره

magiran فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم، شماره

ا کتبر بررسي ممزوج هاي مختلف ژن هاي ipad وstxb و ctxb شيگلا ديسانتري و ويبريو كلرا به وسيله بيوانفورماتيك حسين هنري ، محمد ابراهيم مينايي

عوامل محيطي ژن ها در بروز سرطان ها

عوامل محيطي ژن ها در بروز سرطان ها

به کمک پیشرفت هاي فناوري در بیوانفورماتیک و روش هاي مولکولي داده های زیادي.بدست آمده که در شناخت زود رس بیماري سرطان کمک خواهد کرد و همچنین غربالگري به موقع براي بعضي از سرطان ها .سرطان یک بیماري است که روابط و نظم بین سلولي را مختل مي کند و .یک سري از رابطه های مولکولي و بیولوژیکي تقسیم سلولي از مسیر.

صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان

صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان

بیوانفورماتیک پایان نامه خانم مریم قویدل علی آبادی با عنوان quot انجام تست غربالگري بر روي باکتريهاي گرم گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان quot بررسي رابطه كلسيفيكاسيون عروق كرونر و ضخامت .اثر هيپوکلريت سديم و پراکسيد هيدروژن در از بين بردن بيوفيلم سودوموناس آئروژینوزا quot به تصویب رسید.

آپوپتوز

آپوپتوز

ژوئن ﺑﻴﻦ رﻳﺰ.rna.ﻫﺎ و ژن.ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﻣﻲ.ﺷﻮد .رﻳﺰ.rna .ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣـﺎﺗﻴﻜﻲ در.ﺳﺎل.ﺗﻮﺳﻂ .در واﻗﻊ.ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن اﻳﻦ دو رﻳﺰ.rna.راﺑﻄـﻪ.ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺑﻴـﺎن.bcl .در ﺳﻠﻮل.ﻫﺎي.cll .ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ رﻳﺰ.rna.

غربالگری snp های زيان آور در ناحيه ی کد کننده آنزيم کليدی cox

غربالگری snp های زيان آور در ناحيه ی کد کننده آنزيم کليدی cox

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي.snp.ﻫﺎي زﯾﺎن.آور در ﻧﺎﺣﯿﻪ.ي.ﮐﺪ.ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﯾﻢ.ﮐﻠﯿﺪي.cox .دﺧﯿﻞ در ﺳﺮﻃﺎن.ﺳﺪاﺑﻪ ﺟﻬﺎن.ﺑﺨﺶ ﮔﺪه ﮐﻬﺮﯾﺰ .اﻣﺮوزه اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮور.sift.ﻗﺎدرﻧﺪ.ﻣــﺪه اﺳــﺖ .اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ راﺑﻄــﻪ.ي ﺑــﯿﻦ.nssnp.ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎري.ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ.cox .در آن.ﻫـﺎ دﺧﯿـﻞ.